tosyamlogo

  

E-Ticarete Ait Verileri

?lerinde nispeten iyi say?labilecekler var; ama onlar da yeterli de?il. Gene de ehveni ?er yani ktnn iyisi. En az?ndan do?ru yoldalar diyorum.*Bu da Trkiye' nin, ?nternet veya bili?im teknolojilerinin etkin kullan?m?nda, geli?mi? dnyay? siz deyin 45 y?l, ben diyeyim 910 y?l geriden takip etmesinden kaynaklan?yor. Oysa, bu i? art?k paraya de?il; yeti?mi? insan gcne dayan?yor.

Trkiye' de, en az?ndan ?imdilik, yeti?mi? insan gcnden, bilgiden faydalanmak nispeten ucuz. Bu kaynak da var, kullanmas?n? bilene. stelik devletin ve baz? kurumlar?n verdi?i ve do?ru dzgn kullan?lamayan te?vikler, destekler de cabas?. Yeter ki biraz u?ra??n.*Daha nce de dedi?im gibi, amaca uygun tasarlanm??, 3 sayfal?k iyi bir siteyle ve iyi bir epazarlama ile dnyan?n i?i yap?labilir ve yap?lmakta da. yle ulu muazzam emek, para, zaman harcaman?za gerek yok etkin internet kullan?m? iin. Tam tersi daha az para ve daha az emek harcamak iin gerekiyor internet.

Dnelim konumuza. Nispeten sa?l?kl? istatistikler bulabildi?im iki lke: ABD ve Japonya.*Bu iki lke, dnya e-ticaret i? hacminin yakla??k %65-75' ini yap?yorlar. Tm dnya e-ticaret hacminin %40-45' ini ABD ve %25-30' unu da Japonya yap?yor. Kalan? da Bat? Avrupa, in, Kanada, baz? Uzakdo?u lkeleri ve kalan dnya aras?nda payla??l?yor.*Ancak ABD ve Japonya' n?n bu kesin hakimiyeti di?er lkeler devreye girdike y?l be y?l azal?yor. Bu veriler gsteriyor ki e-ticaret giderek byyor. E?er sizde e-ticarette ba?ar? hedefliyorsan?z seo' ya gereken nemi vermelisiniz.

?imdi, ABD ve Japonya'dan baz? istatistikler sunaca??m size ve buradan Trkiye iin ?kar?mlar yapaca??z. Japonya ile ba?layal?m isterseniz. Tablo 62 ve 63' de Japonya iin iki istatistik! tablo verdim. ?lki B2C, di?eri de B2B yani firmadan firmaya sat??larla ilgili.*Japonya Ticaret ve Sanayi Bakanl???n?n Haziran*2005' de yapt??? a?klamaya gre, 2004 y?l?nda, Japon firmalar?n?n, B2B e-ticaret hacmi, %33 byyerek 910 milyar dolar olmu?.

[frame_box]nceki oranlara bakarak ve B2C'nin daha h?zl? byd?n d?nerek, yakla??k %6 da onu kabul edersek, 2004' de Japonya' n?n toplam e-ticaret hacmi:*910 S (B2B) + 55 $ (B2C) = 965 milyar $*olmu? diyebiliriz.[/frame_box]

Gelelim ABD' ye. ABD'nin 2004 istatistiklerine gre bir y?lda Amerikan son kullan?c?lar? toplam perakende al??veri?lerinin %2' sini internet zerinden yapm??lar ve yakla??k 70 milyar dolar harcam??lar.*B2B ve B2C aras?ndaki oran?n Japonya ile ayn? oldu?unu varsayarsak: ABD' nin 2004 y?l? firmadan firmaya e-ticaret cirosu da yakla??k 1.2 trilyon dolar diye tahmin edilebilir.

Biraz dz mant?k olacak ama ABD ekonomisi Trkiye' ninkinden 30-35 kat byk. E?er bu lke ile bili?im ve internetle ilgili olarak ayn? geli?mi?lik dzeyinde olsayd?k; bizim e-ticaret hacmimiz 35-40 milyar dolar civar?nda olmal?yd?. Oysa bir milyar dolar bile grnmyor.*Ya da ?yle diyebiliriz! ABD' nin gayri safi milli hs?las?n?n (GNP) tahminen % 12-14 aras? e-ticaret' le yap?l?yor. Bili?im Teknolojileri geli?mi?lik dzeyi ayn? kabul edilir ve Trkiye'nin gayri safi milli hs?las? da 300 milyar dolar olarak al?n?rsa gene 35-40 milyar dolar bulunuyor.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Tosya da faaliyet gsteren firmalar?n telefon ve adres bilgilerini bulabilirsiniz. Site yard?m? iin S.S.S. (S?ka Sorulan Sorular) blmn ziyaret ediniz.

Tosyam.com